poniedziałek, 28 stycznia 2013

Regulamin "Testuję - wybieram najlepsze"

Poniżej znajdują się zasady konkursu "Testuje-wybieram najlepsze"
 §1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu z nagrodami "Testuje-wybieram najlepsze" zwanego dalej „Konkurs” jest właścicielka bloga polowanienacandy.blogspot.com
2. Konkurs promowany jest przede wszystkim na blogu polowanienacandy.blogspot.com, zwanym dalej blogiem.
3. Konkurs trwa od 28 stycznia 2013 rok do 31 grudnia 2013 roku§2
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób prowadzących blogi.
2. Wzięcie udziału w konkursie składa się z dwóch etapów.
3. Pierwszy etap to otrzymanie produktów do testowania. Warunkiem otrzymania produktu jest zgłoszenie się do testów. W komentarzu należy zamieścić adres swojego bloga. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zamieszczenie na swoim blogu podlinkowanego banera wskazanego przez właściciela bloga. Baner musi pozostać tam do zakończenia konkursu czyli do 31 grudnia 2013 roku.
4. Spośród komentarzy właściciel bloga wybiera określoną w publikowanym poście liczbę zwycięzców w ciągu maksymalnie 7 dni i wysyła im na swój koszt produkty do testów
5. Zwycięzca w czasie określonym w konkursowym poście musi zamieścić recenzję produktu na swoim blogu.
6. Osoby nie publikujące recenzji w przewidzianym terminie mają obowiązek zwrócić produkty organizatorowi lub zapłacić za nie. 7.Blogi biorące udział w testach będą promowane przez okres trwania testów na blogu polowanienacandy.blogspot.com
8.Drugi etap konkursu, w którym do wygrania są 2 nagrody w postaci kart podarunkowych o wartości 100 zł do wybranego przez zwycięzcę sklepu .Spośród opublikowanych recenzji zostanie wyłonionych 2 zwycięzców. O wyborze zwycięskich postów zdecyduje głosowanie zorganizowane na blogu. Etap drugi zostanie przeprowadzony w czerwcu i grudniu.
9. Aby wziąć udział w Konkursie należy mieć ukończone 18 lat lub zgodę prawnych opiekunów na udział w konkursie.


§3
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: nagrody rzeczowe oraz Nagroda główna 2 karty podarunkowe o wartości 100 zł do wybranego przez zwycięzcę sklepu.
2.    Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przesyłka pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 7 dni od momentu przesłanie danych do wysyłki.
3.    Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Uczestnika listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Uczestnika..

§4
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane  na adres: polowanienapromocje@wp.pl
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
§5
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2. Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§6
Inne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz